Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter I samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig bostadsökande eller vid andra kontakter med oss.

Ansvar för personuppgifter?

CA Fastigheter AB, Box 716, 391 27 Kalmar, organisationsnummer 556227-5700, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas och behandlas av CA Fastigheter med dotterbolag. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet är post@cafastigheter.se.

Vilka personuppgifter finns?

När du registrerar dig som bostadssökande och/eller är bostadshyresgäst hos oss på CA Fastigheter finns dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och i det fall du är bostadshyresgäst, även betalningsuppgifter. När du registrerar dig för nyhetsbrev finns personuppgifter såsom e-postadress.

Gällande fotografier i samband med kamerabevakning, se vidare längst ner.

Ändamål för användning av dina personuppgifter

När du är bostadshyresgäst hos oss har vi ingått ett avtal med laglig grund att hantera dina personuppgifter. När du är sökande hos oss behöver vi dina personuppgifter för att på ett säkert sätt kunna hantera din intresseanmälan och skicka erbjudandepost i enligt med de kriterier du angivit i ditt medlemskap. Har du anmält dig för nyhetsbrev för våra projekt behövs e-postadressen för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev.

Dela dina uppgifter

Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss att handlägga avtal eller dataprogramsinformation. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara inkassobolag, it-företag, dataprogramleverantör. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med att av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dom för.

Säkerhet för dina personuppgifter

På CA Fastigheter AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På CA Fastigheter AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge bästa service till våra kunder. Vi behandlar informationen om dig som kund så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i stor utsträckning som möjligt.

Hur länge sparas uppgifterna?

För dig som bostadssökande sparas dina uppgifter i vårt system i 6 månader från det att du lämnat dina uppgifter på Mina Sidor. Innan 6 månader är till ända får du en påminnelse via e-post om att förlänga din intresseanmälan med ytterligare 6 månader. I det fall du avstår kommer dina uppgifter med automatik att raderas och din intresseanmälan upphör i samband med att du överskrider 6 månader.
För dig som bostadshyresgäst finns dina uppgifter lagrade hos oss så länge du bor hos oss. I samband med avflyttning från oss kontrolleras hyresreskontran och i de fall den är slutförd kommer uppgifterna som finns att avpersonifieras. För dig som anmält intresse för våra projekt och/eller nyhetsbrev lagrats detta så länge projektet är aktuellt alternativt till dess att en avregistrering begärs.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på CA Fastigheter AB. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagen och den som anser att det förekommer felaktig hantering kan framställa klagomål hos IMY.

Angående kamerabevakning

Foto- och videoupptagning innebär personuppgiftsbehandlingar. När den nya Kamerabevakningslagen (2018:1200) trädde i kraft så behövs inget tillstånd för kamerabevakning förutsatt att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

I de fall CA Fastigheter nyttjar kameror och foto- eller videomaterial är det endast behörig personer som har tillgång till det inspelade materialet. Allt inspelat material lagras i Sverige.

På de platser där CA Fastigheter har installerat kameror finns väl synliga skyltar med information att kamerabevakning förekommer, dess syfte, omfattning och om den omfattar stillbild eller rörlig bild samt med eller utan ljudupptagning.

CA Fastigheter använder kameror i två olika sammanhang:

  1. I och kring vissa fastigheter kan det ibland förekomma skadegörelse, brott och andra störningar. CA Fastigheter försöker förhindra att detta uppstår och ett led i det arbetet har varit att installera kameror. Kamerorna är endast installerade i eller på CAs fastigheter och riktas mot de områden där det har förekommit eller av erfarenhet kommer att förekomma brott, skadegörelse eller störningar på/i CAs fastigheter eller CAs hyresgästers egendom. Det inspelade materialet lagras i max sex (6) månader och delges endast Polismyndigheten.

  2. I vissa miljörum finns så kallade serviceknappar som man kan trycka på för att notifiera CA om en brist i miljörummet. I samband med att det trycks på en sådan tas en bild över miljörummet. Personer som befinner sig i miljörummet när bilden tas riskerar att inkluderas i fotot. Fotograferingen syftar dock inte till att dokumentera de som trycker på knappen, fotograferingen syftar bara till att snabbt kunna bedöma miljörummets servicebehov. Det är endast fastighetsskötare/berörda personer som tar del av fotografiet, det kommer inte att delas med andra. Fotografiet sparas endast så länge det är nödvändigt för att åtgärda servicebehovet (dock längst i 6 månader).

För mer information om CA Fastigheters användning av kameror, kontakta post@cafastigheter.se